Korisnicima predstavljen model socijalnih stanova i zgrada

10. avgust 2013, Beograd

Korisnicima projekta ‚‚Sagradimo dom zajedno”, romskim porodicama koje trenutno žive u mobilnim naseljima u Makišu, Kijevu, Resniku i Jabučkom Ritu, predstavljen je model zgrada i stanova za socijalno stanovanje. Konsultacije sa potencijalnim korisnicima su od ključnog značaja jer su one prilika da se njihovi stavovi uzmu u obzir u procesu arhitektonskog projektovanja,odnosno da rešenja budu u skladu sa željama i navikama stanovanja korisnika.

Na prezentacijama su bili predstavljeni trodimenzionalni modeli mogućih stambenih jedinica i zgrada, kao i tipskih stanova, a učesnici su ohrabrivani da traže pojašnjenja, podele svoje utiske i daju preporuke. Posebna je pažnja posvećena uključivanju žena u diskusije.

Učesnicima je objašnjeno da je postupak arhitektonskog projektovanja uslovljen urbanističkom dokumentacijom, veličinom, položajem i ostalim karakteristikama obezbeđenih parcela i da arhitekte imaju obavezu da nađu najracionalnija i najfunkcionalnija rešenja u okviru tih ograničenja.

Mnogi učesnici su tokom diskusija izrazili zadovoljstvo zbog činjenice da su uključeni u postupak odlučivanja i zahvalnost za napore uložene kako bi oni bili upoznati sa lokacijama i projektantskim alternativama.

Ovaj projekat finansira Evropska unija sa 3.6 miliona evra a sprovodi ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Gradom Beogradom, Kancelarijom visokog komesara za ljudska prava (OHCHR), Danskim savetom za izbeglice i Centrom za unapređenje stanovanja ugroženih socijalnih grupa. On ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najviše 200 romskih porodica koje su ranije živele u nehigijenskom naselju Belvil.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.