Usvojena strateška dokumenta za odabir lokacija za izgradnju i proces konsultacija sa korisničkim porodicama
1/1

Usvojena strateška dokumenta za odabir lokacija za izgradnju i proces konsultacija sa korisničkim porodicama

23. maj 2013, Beograd

Članovi Potkomiteta projekta Sagradimo dom zajedno usvojili su tokom prvom sastanka dva bitna dokumenta koja će usmeravati konsultacije sa romskim korisnicima i odrediti da li su lokacije za izgradnju jedinica socijalnog stanovanja odgovarajuće.

Metodologija za konsultativni proces nastala je na osnovu Akcionog plana Grada Beograda za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki Rit i Kijevo (Akcioni plan za preseljenje) i ključnih međunarodnih standarda za ljudska prava. Osmišljena je da usmerava konsultacije sa zajednicom, a da se posebna pažnja daje promovisanju učešća romskih muškaraca, žena i porodica.

Evaluacija predloženih lokacija za stanovanje romskih porodica iz Belvila je među prvim aktivnostima projekta i projektni tim je pripremio Kriterijume za evaluaciju lokacija za socijalno stanovanje koji su takođe odobreni na sastanku Potkomiteta. Kriterijumi definišu uslove u vezi sa adekvatnošću stanovanja, što znači da lokacije moraju da ispunjavaju određene uslove: pristup mogućnostima za zaposlenje, zdravstvenim uslugama, školama, centrima za brigu o deci i drugim socijalnim uslugama, utrošeno vreme i novac za dolaženje na posao i vraćanje sa posla kao i zagađenost lokacija ili udaljenost od izvora zagađenja. Članovi Potkomiteta su se takođe dogovorili da osnuju Radnu grupu koja će pripremiti izveštaj sa ključnim preporukama u vezi sa svakom od konkretnih predloženih lokacija.

Potkomitet projekta se sastoji od predstavnika Delegacije Evropske unije (DEU), Grada Beograda, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Danskog saveta za izbeglice i Centra za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa koji će u partnerstvu ostvariti rezultate projekta. To će obezbediti da projekat pruži relevantnu i delotvornu podršku glavnim korisnicima – romskim muškarcima, ženama i porodicama.

Evropska unija je izdvojila 3,6 miliona evra za realizaiju projekta Sagradimo dom zajedno dok će Grad Beograd obezbediti urbanističku dokumentaciju, odobriti tehničku dokumentaciju i izdati dozvole i infrastrukturne priključke na komunalne mreže.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.